Betalingsbetingelser efterskolen – skoleåret 2019/2020

Startbeløb

Når eleven har været på besøg på skolen, talt med en lærer, og er optaget på skolen, skal der betales et startbeløb umiddelbart efter optagelsen. Startbeløbet for 2019/2020 er fastsat til kr. 1.500,-. Startbeløbet dækker optagelsesgebyr, møder og anledninger frem til skoleårets start. Startbeløbet tilbagebetales ikke. Heller ikke såfremt eleven fortryder sin optagelse, eller hvis opholdet af den ene eller anden grund afbrydes i utide. Såfremt en elev er optaget på venteliste, og der ikke bliver plads, tilbagebetales et evt. betalt startbeløb ultimo august ved skoleårets start.

Rejsekasse

Den 1. april forud for skoleårets start betales rejsekasse, som for skoleåret 2019/2020 er fastsat til kr. 3.500,-. Beløbet er ikke personligt, hvilket betyder, at det ikke refunderes, såfremt eleven fortryder sin optagelse eller af anden grund er forhindret i at deltage i skolens vintertur eller andre ture, som dækkes af rejsekassen.

Betaling af skolepenge

Ved underskrift af disse betalingsbetingelser forpligter forældre/værge sig til at betale den del af skolepengene (egenbetalingen), der ikke dækkes af statsstøtten. Et efterskoleophold består af 42 skoleuger, og efterskoleopholdet betales i 11 rater, og betales månedsvis forud. Første rate forfalder den 1. august 2019 og sidste rate 1. juni 2020. Bemærk, at skolepenge skal tilmeldes PBS. Undtagelser herfra, skal aftales skriftligt med skolen. Skolepenge for skoleåret 2019/2020 er fastsat til kr. 2.380,- pr. uge.

Manuelt opkrævningsbeløb

Er skolepengene ikke tilmeldt til PBS, og har man ikke lavet en særskilt skriftlig aftale med skolens kontor senest den 1. oktober 2019 om betaling, vil der blive opkrævet et manuelt opkrævningsbeløb på kr. 50,- hver måned sammen med skolepengene. For de elever, som er med fra skolestart, vil dette manuelle opkrævningsbeløb blive opkrævet fra og med rate 4 (skolepenge der forfalder 1. november 2019). Starter en elev efter skoleårets start, vil det være nogle andre tidsfrister, der gælder.

Når skoleåret er slut

Ved skoleårets afslutning udarbejdes en opgørelse for evt. bortkomne bøger, nøgler, ekstrarengøring samt eventuelle skader på værelse, som ikke skyldes almindelig slitage. Forældre/værge forpligter sig ved underskrift til at betale en evt. regning for dette.

Skader/uheld i løbet af skoleåret

Hvis der i løbet af skoleåret sker skader/uheld på skolens inventar (værelser, gange, klasselokaler og andre steder), som kræver øjeblikkelig reparation, vil en evt. regning på dette udstedes til eleven. Beløbet vil blive pålagt næste måneds skolepenge, så der den kommende måned både skal betales almindelige skolepenge samt regning for reparation. Skolens forsikring dækker nemlig IKKE skader/uheld forårsaget af elever.

Hvis man fortryder sin tilmelding

Generelt gælder det, at omkostningerne ved at fortryde stiger, jo tættere man kommer på skolestart. Dette skyldes, at skolens omkostninger og forpligtelse til at forberede skoleopholdet ligeledes stiger i takt med, at skolestart nærmer sig. Er startbeløb og rejsekasse betalt, når eleven fortryder sit efterskoleophold, tilbagebetales disse ikke.

Afbrydelse af opholdet i utide

Såfremt en elev afbryder sit efterskoleophold før skoleårets slutning, skal det ske skriftligt (enten pr. brev eller mail). Fra den dato, skolen modtager den skriftlige opsigelse, er der et opsigelsesvarsel på 4 hele skoleuger (ferieuger tæller ikke som skoleuger). Uanset om eleven bliver på skolen i de 4 uger, opkræves der forældrebetaling for alle 4 uger. Skolen modtager ikke statslig elevstøtte til elever, der ikke opholder sig på skolen. Derfor opkræves også statens andel af skolepengene for den del af de 4 skoleuger, hvor eleven ikke opholder sig på skolen.

Den samlede pris for 4 skoleuger kan således udgøre op til kr. 9.520,- såfremt eleven tager hjem med det samme, og ikke bliver på skolen i opsigelsesvarslet. En skoleuge regnes fra den første dag eleverne starter på skolen, og så en uge frem.

Bortvisning

Skolen kan bortvise en elev på grund af overtrædelse af regler om:

  • Euforiserende stoffer, øl og spiritus
  • Tyveri i forbindelse med ophold på skolen
  • Hvis eleven gentagne gange undlader at efterkomme påbud
  • Hvis eleven udviser en vedvarende adfærd, der er uforeneligt med skoleopholdet, herunder f.eks. voldelig, truende, sexistisk eller racistisk adfærd

Ved bortvisningen, uanset årsag, anses opholdet for afbrudt af eleven. Der gælder derfor samme betalingsbetingelser som ved afbrydelse af opholdet i utide (som ovenfor = 4 hele skoleuger).

Jeg/vi har gennemlæst betalingsbetingelserne og accepterer dem. Samtidig bekræfter jeg/vi, at vi er indforstået med, at skolepenge SKAL tilmeldes til PBS. Første rate opkræves via et FI-kort, som betales på normal vis og samtidig tilmeldes til PBS. Tilmeldingen til PBS kan foretages via skolens hjemmeside www.tpoe.dk hvor der ligger et link til PBS. Det eneste, du/I skal bruge, er opkrævningen for august, hvor oplysningerne til PBS fremgår, samt dit NEM ID.