Mobbefri skole

Skolen skal været et godt sted at være for elever og medarbejdere. Vores mål er, at skolen er et levende, udviklende og lærende miljø. Skolen skal være mobbefri, så elevernes energi kan bruges på indlæring og udvikling.

Vi definerer mobning som systematisk udelukkelse af en person fra gruppens fællesskab. Mobning kan have forskellige former, fx fysisk, psykisk, verbal eller digital, men budskabet er altid det samme. Den eller de det går ud over, oplever at de er udstødt fra fællesskabet.

Når der er mobning, er det et udtryk for at elevernes arbejdsfællesskab i klassen og på skolen ikke fungerer optimalt. Mobning tvinger alle i klassen til at bruge energi på at undgå mere mobning eller på at fastholde en position ved hjælp af mobning.

Vi forebygger mobning ved

  • at lægge vægt på en udviklende og god tone og adfærd
  • aktivt at påvirke til fællesskab så den enkelte elev både får mulighed for at udvikle egne resurser og medvirke til, at andre elever udvikler deres egne muligheder
  • at arbejde for et arbejdsmiljø der fremmer hjælpsomhed, samarbejde, tolerance og accept, så eleverne ikke alene kan bruge deres egen energi på skolearbejde, men også kan få del i den synergi der opstår, når arbejdsfællesskabet er frigørende og positivt for den enkelte

Vi griber ind mod mobning

- ved at tilbyde samtale og støtte til den elev der bliver mobbet
- ved at inddrage forældrene til den mobbede elev
- ved at være opmærksomme på negativ og udstødende adfærd, og ved at stoppe den når den forekommer
- ved at reagere restriktivt på negativ adfærd og tone med samtale med hele klassen og påtale overfor den enkelte der mobber
- ved at inddrage forældre og skoleledelse, hvis en negativ adfærd fortsætter på trods af samtaler og påtale
- ved, såfremt mobningen stadig fortsætter, at indføre sanktioner mod den elev, der mobber.
I yderste konsekvens kan eleven blive flyttet fra klassen eller blive bortvist fra skolen

 

Praktik
Alle voksne er opmærksomme på arbejdsmiljøet i klassen, på gangen og i skolen.
Det gode arbejdsmiljø fremmes ved tiltag, der styrker fællesskabet.
Eleverne introduceres til skolens forventninger og holdninger til arbejdsmiljøet.

Handleplan
Såfremt en medarbejder på skolen får kendskab til eller modtager oplysning om problemer med det psykiske arbejdsmiljø, udarbejder ledelsen i samarbejde med medarbejdere, forældre og elev en handleplan med konkrete tiltag, der skal medføre at problemerne effektivt bringes til ophør. Handleplanen udarbejdes senest 10 arbejdsdage efter skolen har fået kendskab til problemet. Der iværksættes straks foranstaltninger for at bringe de konstaterede problemer til ophør.

Handleplanen indeholder en eller flere af nedenstående elementer:

Hvis der er mobning eller tegn på mobning reageres der med tiltagende styrke: 
Udtryk for mobning påtales, når de forekommer: Negativt sprog, nedværdigende og udstødende handlinger mv. Dermed gives et signal til alle elever om, at dette ikke er acceptabelt. Signalet er vigtigt for dem, det går ud over og for dem der bærer en negativ adfærd

Såfremt det er mobning (systematisk udelukkelse) eller fortsat negativ adfærd rettet mod forskellige elever (og lærere) indkaldes eleven til en samtale med læreren, hvor det tydeliggøres, at dette er uforeneligt med skolens målsætning om et udviklende læringsmiljø. Den eller de elever, det går ud over indkaldes ligeledes til en samtale, hvor de opfordres til at fortælle om det, såfremt det nu ikke standser. Hvis det skønnes relevant tilbydes de hjælp i form af samtale med lærer eller andre.

Såfremt det stadig fortsætter, gives en advarsel til den pågældende elev. Advarslen gives til eleven og dennes forældre, som hovedregel i form af en samtale, hvor forældrene indkaldes. Konsultation og orientering til ledelsen. Advarslen skal indeholde konkrete krav til eleven og der skal aftales en evaluerende samtale, f.eks. efter 14 dage eller en måned.

Såfremt det stadig fortsætter, gives en skriftlig advarsel til elev og forældre. Der afholdes en samtale med skolelederen, hvor kravene stilles enkelt op: Enten stopper den negative adfærd eller eleven flyttes.

Der evalueres efter aftale med elev og forældre.

 

Klageadgang

Forældre kan klage til forstanderen, som har ansvaret for udarbejdelse af handleplanen, såfremt de mener, at skolen ikke har levet op til sin forpligtigelse om at sikre eleverne et godt arbejdsmiljø. Klagen skal gives skriftligt, og den skal være begrundet.

Skolens ledelse vil i samarbejde med bestyrelsen vurdere om der er grundlag for at give klagen helt eller delvist medhold.

Såfremt klageren ikke får fuldt medhold, skal skolens ledelse og bestyrelse sende klagen videre til Dansk Center for Undervisningsmiljø med en begrundelse for afgørelse og vurdering.