Vejledningssynet på Tølløse Efterskole

Tølløse Efterskole arbejder med samme vejledningssyn som Efterskoleforeningen. Det betyder:

Vejledning indgår som en integreret dimension i efterskolens arbejde med at danne og uddanne unge til at tage ansvar for eget liv i fællesskab med andre og understøtter den enkelte skoles værdigrundlag.

Vejledning i efterskolen tager udgangspunkt i individet og er en proces, der har til formål at gøre alle unge livsduelige, uddannelsesparate og i stand til at træffe kompetente valg for fremtiden.
Samarbejde

Vejledningen foregår i samspil med de unge, deres forældre, skolens øvrige personale og eksterne samarbejdspartnere.
Etik

Vejledningen tager afsæt i etiske principper om tillid, respekt, ligeværdighed, uafhængighed og åbenhed i vejledningen.

Hjælp til uddannelsesvalget

På Tølløse Efterskole tilbyder vi dig hjælp til at arbejde videre med dine uddannelsesplaner. Du får mulighed for at komme i erhvervspraktik, og i 10. klasse kommer du i brobygning. 

Der anvendes forskellige vejledningsmetoder som fx integreret vejledning, vejledning i fællesskaber, narrativ vejledning og konstruktivistisk vejledningsmetode.

Vejledningen varetages af uddannelsesvejlederne Thilde Bruus Mikkelsen og Sanna Ottosen.
Direkte telefon: 59185467, - men send hellere en mail til uu@remove-this.tpoe.remove-this.dk, da vejledernes arbejde ofte foregår i klasserne eller andre steder på skolen. 
 

Den obligatoriske selvvalgte opgave (OSO-opgaven)

I 10. klasse skal alle elever lave den obligatoriske selvvalgte opgave, der skal have sammenhæng med uddannelsesplanen og sætte elevens uddannelsesønsker i perspektiv.  

Opgaven giver dig mulighed for at arbejde selvstændigt med et emne, der tager udgangspunkt i din egen situation. 
Opgaven skal resultere i et konkret produkt. Den bliver bedømt med en skriftlig udtalelse og, hvis du ønsker det, med en karakter. Karakteren kan medtages på prøvebeviset og udtalelsen vedlægges.

OSO-opgaven afvikles sideløbende med brobygningsforløbet. Forinden vil der være afsat tid til at planlægge, hvad opgaven skal handle om. Du får nærmere besked om, hvordan du skal arbejde med opgaven, og du får en oversigt over, hvornår du vil kunne få vejledning til dit arbejde. 
 

Opgaven fremlægges for din klasse.

Brobygning i 10. klasse

I 10. klasse er det vigtigt, at du bliver klar over, hvilken uddannelsesvej du vil følge. Derfor er der indført obligatorisk brobygning på dette klassetrin.

Brobygningsopholdet har til formål at lette overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. Du får et indtryk af, hvordan et uddannelsesforløb på den pågældende ungdomsuddannelse vil kunne forløbe.


Vi brobygger til ungdomsuddannelser i Holbæk og Roskilde.

Tilmelding til brobygningsforløbene foregår i september måned.

Uddannelsesvejlederen orienterer om mulighederne og fortæller, hvordan du skal forholde dig ved tilmelding og under gennemførelsen af brobygningsopholdene.

Der er mødepligt til brobygning, og alle elever bor på efterskolen i perioden.

Tilmelding til ungdomsuddannelserne og uddannelsesplanen

Tilmelding til ungdomsuddannelserne skal ske inden den 1. marts. 

I januar bliver elever og forældre orienteret om, hvordan tilmeldingen foregår.

Alle elever i 9. og 10. klasse skal udfylde en uddannelsesplan, hvoraf det fremgår, hvilke(n) ungdomsuddannelse, de ønsker at starte på. Det foregår på www.optagelse.dk. 

Tilmeldingen skal ske inden 1. marts, og det er forældrene, der med deres underskrift afstender ansøgningen.

Uddannelsesplanen indeholder elevens overvejelser, valg og mål for sin fremtid. Den skal bidrage til, at eleven sætter sig realistiske mål, og at der er sammenhæng og retning i elevens uddannelsesaktiviteter efter 9/10. klasse. Uddannelsesplanen indeholder desuden en vurdering af den unges uddannelsesparathed og en beskrivelse af, hvilke former for støtte der evt. er behov for, så den unge kan gennemføre sit uddannelsesvalg. 

Der skal til uddannelsesplanen vedlægges et portfolioskema, som indeholder elevens refleksioner over de vejledningsaktiviteter, eleven har deltaget i – blandt andet introduktionskurser og brobygning. 

Formålet med arbejdet med studievalgsportfolio er blandt andet at skabe kontinuitet og sammenhæng i den vejledning, der finder sted i udskolingen og i starten af ungdomsuddannelsen.

eVejledning

eVejledning er en landsdækkende vejledningstjeneste, hvor man dag, aften og weekend kan få fat på vejledere, som man kan spørge om alt vedr. uddannelse. Det kan være optagelseskrav, uddannelsernes indhold, økonomi når man er i uddannelse og meget mere.

Man kan kontakte eVejledning, uanset hvor man er. Det kan foregå via 

Chat på hjemmesiden https://www.ug.dk/evejledning/

Sms og telefon på 70 22 22 07

 

Vejledningssamtaler

9. klasse:
I løbet af efteråret vil uddannelsesvejlederen orientere i klasserne om ungdomsuddannelserne, og du har mulighed for at få en samtale om dine uddannelsesplaner. 

10. klasse:
Allerede i begyndelsen af september orienterer uddannelsesvejlederen om ungdomsuddannelser, brobygning og obligatorisk selvvalgt opgave.
Du får mulighed for at få en eller flere samtaler om dine uddannelsesønsker og om, hvordan den obligatoriske selvvalgte opgave kan få sammenhæng med ønskerne.