Hvordan vi forstår inklusion

Inklusion betegner mangfoldighed i en gruppe, hvor der er plads til mange forskellige mennesker. I skolesammenhæng defineres inklusion ofte mere snævert, som de tiltag skoler foretager for at inkludere specialundervisningselever i den almindelige undervisning. 

På Tølløse Privat- og Efterskole er mangfoldighed og åbenhed blandt grundpillerne i vores værdigrundlag. Vi lægger vægt på, at vi er en skole, der har elever med mange forskellige forudsætninger og muligheder, fagligt såvel som menneskeligt. Vores mål er, at skolen har en kultur og danner en ramme om samvær, der giver plads til alle vore elever. Vi ser derfor ikke inklusion som et tiltag for de få, men for alle der færdes på skolen.

Optagelse af elever med særlige behov
Vi har en hel del unge med særlige behov, som søger skolen. Derfor er det vigtigt at være ude i god tid, gerne to år før skolestart, da vi har et begrænset antal inklusionspladser. Vi har klart bedst erfaring med at optage inklusionselever, der skal gå i 10. klasse.

Optagelsen sker ved, at I henvender jer til skolen via vores hjemmeside. I kommer så på besøg og ser skolen og har en samtale med en rundvisningslærer. Herefter modtager alle interesserede et link, hvor elevens baggrund kort beskrives med hensyn til tidligere skolegang og evt. støtte. Det er altså via dette link, I skal gøre opmærksom på det, hvis eleven har nogle særlige behov, som skolen må tage højde for. 

Har eleven særlige behov, og har skolen ved besøget vakt jeres interesse, meddeler I os det, og I vil så blive inviteret til endnu en samtale, hvor vi vil afdække, om de behov eleven bærer med sig, vil kunne rummes i vores rammer. Vi har inden denne samtale behov for en aktuel skoleudtalelse og en PPR-udtalelse.
Vi ønsker, at alle vores elever skal udvikle sig, mens de er elever hos os, og vi arbejder for, at alle eleverne på skolen får en oplevelse af at lykkes. Derfor vil vi vurdere, om vi kan imødekomme de særlige behov, og om vi kan være et godt skoletilbud for den unge. Denne vurdering foretager vi ud fra de oplysninger, I som forældre, jeres barns skole og PPR giver os, sammenholdt med vores erfaringer og med faglige og pædagogiske viden om arbejdet med elever med særlige behov.

Hvad vi kan tilbyde
Undervisningen
I udgangspunktet skal eleverne kunne fungere i en almindelig klasse med ca. 25 elever. Hvis PPR har vurderet, at eleven har et støttebehov på mindst 9 timer ugentligt, vil der i disse lektioner være afsat støtte til eleven. Eleven skal altså fortsat følge klasseundervisningen, men vil i 9 timer ugentligt blive støttet af en voksen.

Vi vil tilbyde ekstra støtte i forbindelse med eksempelvis obligatorisk selvvalgt opgave (OSO), projektopgaver og prøveforberedelser.
Der kan periodevis laves særlige aftaler omkring nedsat lektiemængde eller lempelse af skemaet, men ikke generelt i hele skoleåret.

Fritiden
Vi tilbyder jævnlige samtaler med eleven om trivslen på skolen. Det kan være i forbindelse med social usikkerhed, hjælp til afkodning af de andre elevers signaler, værelsesproblematikker og meget andet.

De generelle tiltag
Det er vigtigt at fremhæve, at vi ser forskellighed og anerkendelse af forskellighed som forudsætningen for, at elever med svage faglige forudsætninger overhovedet kan inkluderes. Ydermere er denne forskellighed også en afgørende forudsætning for, at fagligt stærke elever kan lære så meget som muligt og udvikle deres personlighed så godt som muligt. Inklusion er derfor ikke en påtvungen opgave (hverken i bred eller mere snæver forstand) for Tølløse Privat- og Efterskole, men en forudsætning for, at vi kan være den skole, vi gerne vil være.

Det er derfor vigtigt at nævne vores helt almene tiltag her, om end de ikke i denne sammenhæng beskrives nærmere: 

  • Trivsels- og mobbepolitik
  • Omgangstone – med respektfuld adfærd, både imellem eleverne og mellem lærere og elever
  • Undervisning, der tager udgangspunkt i den enkelte elev 
  • Omsorgsarbejde på skolen, som udover den generelle omsorg for elever bl.a. medfører, at skolen har afsat resurser til tre lærere, der har omsorgsarbejde som en del af deres opgavebeskrivelse
  • Skolen har en psykolog tilknyttet, som elever kan tale med efter aftale med lærer og ledelse. Psykologen er en mulighed for alle elever, der har behovet. Elever med specifikke indlæringsvanskeligheder kan i særlig grad have glæde af tilbuddet, som dermed også er en del af skolens inklusionstiltag for disse elever