Inklusion

Inklusion har som begreb en meget bred definition, hvor det har en betydning, der handler om mangfoldighed i en gruppe med et fællesskab, hvor der er plads til mange forskellige mennesker.

I skolesammenhæng defineres det ofte mere snævert, som de tiltag en skole gør for at inkludere specialundervisningselever i den almindelige undervisning. 

På Tølløse Privat- og Efterskole er mangfoldighed og åbenhed en af grundpillerne i vores værdigrundlag. Vi lægger vægt på, at vi er en skole, der har elever med mange forskellige forudsætninger og muligheder, fagligt såvel som menneskeligt. Vores mål er, at skolen har en kultur og danner en ramme om samværet, der giver plads til alle vore elever. Vi ser derfor ikke inklusion som et tiltag for de få, men for alle der færdes på skolen. 

Skolens udgangspunkt er, at alle skal inkluderes. Vi er overbeviste om, at de almene tiltag er det fundament, som gør, at de mere specifikke tiltag får en inkluderende virkning for de elever, der har mindre eller større faglige udfordringer og som tidligere måske har modtaget specialundervisning. Vi er ligeledes overbeviste om, at inklusion også er vigtigt for de fagligt stærke elever, således at de udfordres og tilgodeses med de muligheder, de har.

Det er vigtigt at fremhæve, at vi ser forskellighed og anerkendelse af forskellighed som forudsætningen for at elever med svage faglige forudsætninger overhovedet kan inkluderes. Ydermere at denne forskellighed også er en afgørende forudsætning for, at fagligt stærke elever kan lære så meget som muligt og udvikle deres personlighed så godt som muligt. Inklusion (hverken i bred eller mere snæver forstand) er derfor ikke en påtvungen opgave for Tølløse Privat- og Efterskole, men en forudsætning for, at vi kan være den skole, vi gerne vil være.

Det er derfor vigtigt at nævne disse almene tiltag her, om end de ikke i denne sammenhæng beskrives nærmere: 

  • Trivsels- og mobbepolitik
  • Omgangstone - en respektfuld adfærd mellem lærere og elever og elever imellem
  • Undervisning, der tager udgangspunkt i den enkelte elev 
  • Omsorgsarbejde på skolen, der udover den generelle omsorg for elever bl.a. medfører, at skolen har afsat resurser til tre lærere, som har omsorgsarbejde som en del af deres opgavebeskrivelse
  • Skolen har en psykolog tilknyttet, som elever kan tale med efter aftale med lærer og ledelse. Psykologen er en mulighed for alle elever, der har behovet. Elever med specifikke indlæringsvanskeligheder har i særlig grad glæde af tilbuddet, som dermed også er en del af skolens inklusionstiltag for disse elever