Beskrivelsen af skolens inklusionstilbud

Beskrivelsen af skolens inklusionstilbud indgår i skolens indholdsplan som et selvstændigt afsnit:

Inklusion

Inklusion har som begreb en meget bred definition, hvor det har en betydning, der handler om mangfoldighed i en gruppe med et fællesskab, hvor der er plads til mange forskellige mennesker.

I skolesammenhæng defineres det ofte mere snævert, som de tiltag en skole gør for at inkludere specialundervisningselever i den almindelige undervisning.

På Tølløse Privat- og Efterskole er mangfoldighed og åbenhed en af grundpillerne i vores værdigrundlag. Vi lægger vægt på, at vi er en skole, der har elever med mange forskellige forudsætninger og muligheder, fagligt såvel som menneskeligt. Vores mål er, at skolen har en kultur og danner en ramme om samværet, der giver plads til alle vore elever. Vi ser derfor ikke inklusion som et tiltag for de få, men for alle der færdes på skolen.

Skolens udgangspunkt er, at alle skal inkluderes. Vi er overbeviste om, at de almene tiltag er det fundament, som gør, at de mere specifikke tiltag får en inkluderende virkning for de elever, der har mindre eller større faglige udfordringer og som tidligere måske har modtaget specialundervisning. Vi er ligeledes overbeviste om, at inklusion også er vigtigt for de fagligt stærke elever, således at de udfordres og tilgodeses med de muligheder, de har.

Det er vigtigt at fremhæve, at vi ser forskellighed og anerkendelse af forskellighed som forudsætningen for, at elever med svage faglige forudsætninger overhovedet kan inkluderes. Ydermere at denne forskellighed også er en afgørende forudsætning for, at fagligt stærke elever kan lære så meget som muligt og udvikle deres personlighed så godt som muligt. Inklusion (hverken i bred eller mere snæver forstand) er derfor ikke en påtvungen opgave for Tølløse Privat- og Efterskole, men en forudsætning for, at vi kan være den skole, vi gerne vil være.

Det er derfor vigtigt at nævne disse almene tiltag her, om end de ikke i denne sammenhæng beskrives nærmere:

 • Trivsels- og mobbepolitik

 • Omgangstone - en respektfuld adfærd mellem lærere og elever og elever imellem

 • Undervisning, der tager udgangspunkt i den enkelte elev

 • Omsorgsarbejde på skolen, der udover den generelle omsorg for elever bl.a. medfører, at skolen har afsat resurser til tre lærere, som har omsorgsarbejde som en del af deres opgavebeskrivelse

 • Skolen har en psykolog tilknyttet, som elever kan tale med efter aftale med lærer og ledelse.

  Psykologen er en mulighed for alle elever, der har behovet. Elever med specifikke indlæringsvanskeligheder har i særlig grad glæde af tilbuddet, som dermed også er en del af skolens inklusionstiltag for disse elever


  Inklusion af elever med indlæringsvanskeligheder

  Den øvre grænse for beskrivelsen af skolens inklusionstilbud går ved elever, der er indstillet og godkendt til at modtage individuel støtte i 12 eller flere ugentlige lektioner. Den følgende beskrivelse handler således mest om elever, der ikke er indstillet til 12 eller flere lektioners støtte, men modtager en eller anden form for støtte til det faglige arbejde. Overgangene mellem de forskellige former for støtte er glidende fra næsten ingen støtte til en meget målrettet indsats for at hjælpe en elev.

 • Lektie- og studiecafe
  I tilknytning til skolens bibliotek er der oprettet lektielæsnings- og studiecafe. Bibliotek og cafe er et tilbud til alle elever. Området findes i skolens hovedbygning i stueetagen. Bibliotek og cafe er åbent for alle privatskoleelever fra kl. 8 til cafeen slutter sent eftermiddag. For efterskolelever er der derudover mulighed for støtte til lektier fra de lærere, der har aftentilsyn.
  Cafe og bibliotek er bemandet med en eller flere lærere i ca. 30 timer ugentligt.

  Tilbuddet henvender sig til alle elever med en glidende overgang fra selvstudium over vejledning til egentlig lektiehjælp og undervisning.

  Tilbuddet er frivilligt og der føres ikke protokol. Elever kan opfordres til at benytte sig af tilbuddet og også i visse tilfælde holdes fast på, at de gør det.

 • Støtteundervisning på hold
  Skolen modtager godt 200 nye elever hvert år. Ca. 140 efterskoleelever i 9. og 10. klasse og ca. 85 privatskoleelever hovedsageligt i 7. og 10. klasse.
  Inden skolestart har vi søgt at få væsentlige oplysninger om elevernes faglige situation. Det er imidlertid ikke altid, vi har modtaget informationer om evt. faglige vanskeligheder, inden skoleåret begynder. Bl.a. derfor tester vi forholdsvis tidligt i skoleåret alle nye elever i fagene dansk og matematik for at afdække, hvilke elever der skal tilbydes støtteundervisning på små hold.

 • Intensive kurser
  I skoleåret 2017 / 18 har vi med succes gennemført intensive kurser, som erstatning for en del af støtteundervisningen. Undervisningen foregår over 2x fem uger i en dag om ugen, hvor eleverne får redskaber og undervises i hvordan de kan tilegne sig læring. Kurserne forestås af en dansklærer og en matematiklærer. I skoleåret 2018 / 19 vil der være et kursus for efterskoleelever og for privatskolens 8. klasses elever.

 • Individuel støtte i timerne
  De elever, som har et behov, der ikke kan dækkes ved hjælp til lektielæsning eller undervisning på små hold, kan modtage støtte i klasseundervisningen, hvor der således er to lærere i disse lektioner.

 • Beskrivelsen af skolens generelle inklusionstilbud omfatter også de elever, som modtager støtte i 12 eller flere lektioner ugentligt. Skolen modtager tilskud fra SU-Styrelsen til inklusion af disse elever.