Skolebiblioteket

Skolebiblioteket er etableret, så det opfylder bestemmelserne i undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 174 af 13. marts 1995.

FORMÅL OG FUNKTION
Skolebiblioteket stiller undervisningsmidler til rådighed for undervisningen og yder vejledning i brugen heraf. Skolebiblioteket bidrager endvidere til skolens udvikling ved at formidle relevante informationer.

Skolebiblioteket skal understøtte skolens formål og medvirke til at fremme elevernes alsidige personlige udvikling ved at øge deres læse- og lærelyst.

Skolebibliotekets samlinger omfatter de af skolens undervisningsmidler, der katalogiseres efter samme systemer, som anvendes af folkebibliotekerne. I samlingerne indgår skolens bøger m.m., audiovisuelle materialer, undervisningsmidler i elektronisk form, interaktive medier og andre biblioteksegnede materialer.

Skolebibliotekets materialebestand skal være alsidigt sammensat og af aktuel karakter.

Materialerne skal kunne anvendes i skolens undervisning i fagene og i tværgående emner og være afpasset efter elevernes forskellige forudsætninger.

Skolebiblioteket skal rumme informationsmaterialer om skolen og pædagogisk litteratur.

Eleverne skal have adgang til under vejledning at hjemlåne bøger fra skolebibliotekets samlinger til fritidslæsning samt undervisningsmidler efter behov. Skolens lærere skal have adgang til at hjemlåne undervisningsmidler med henblik på forberedelse af undervisningen.

Skolebiblioteket medvirker ved undervisningen i biblioteks- og materialekundskab.

Undervisningen har til formål at lære eleverne at benytte eksisterende systemer til informationssøgning, herunder både interne og eksterne databaser, at gøre brug af skolebibliotekets materialer i forbindelse med undervisningen og vænne eleverne til at benytte folkebiblioteket.

At øge kendskabet til og principperne for søgning på Internettet er ligeledes bibliotekets opgave, således at søgeresultaterne effektivt kan bidrage til undervisningen.

 

VARETAGELSE AF FUNKTIONERNE

Til skolebiblioteket knyttes lærere ved skolen, der kan varetage skolebibliotekets funktioner, herunder

1)      give vejledning i brugen af undervisningsmidler i forbindelse med tilrettelæggelsen af undervisningen,

2)      at inspirere og fremme elevernes læselyst, så de bevarer en livslang interesse for litteratur

3)      registrere og katalogisere skolens undervisningsmidler,

4)      oplyse om udbud af undervisningsmidler,

5)      vejlede eleverne i forbindelse med hjemlån

6)      undervise i biblioteks- og materialekundskab

7)      undervise i effektiv søgning på nettet

Lærerne skal have gennemgået uddannelse til skolebibliotekar ved Danmarks Pædagogiske Universitet eller have forpligtet sig hertil eller på anden måde have tilegnet sig de kvalifikationer, som opgaven forudsætter.

Deltagelse i efteruddannelseskurser sikrer den faglige ajourføring

Biblioteket er åbent for alle elever fra kl. 7.30 til 22. Skolebibliotek og lektiecafe udgør tilsammen skolens studieområde, hvor elever kan arbejde individuelt eller sammen.

Biblioteket har fast åbent hver dag ca. 4 timer med bemanding, hvor elever klassevis, gruppevis eller enkeltvis har mulighed for at blive vejledt af skolebibliotekarerne. Klasserne har mulighed for – hvis ønsket er til stede - at have en fast ugentlig udlånstime.

Skolebibliotekarerne tilrettelægger biblioteksundervisning i samarbejde med dansklæreren efter den enkelte klasses behov. Skolebibliotekarerne tilrettelægger og forestår fagudvalgsmøder, hvor det drejer sig om vurdering af undervisningsmaterialer med henblik på indkøb. Skolebibliotekarerne varetager modtagelse, distribuering og aflevering af materialer fra Amtscentralen for Undervisningsmidler.