Vedtægter

Dato for vedtagelse:
 Vedtaget på generalforsamlingen i Tølløse den 28. april 2009, og efterfølgende godkendt af Undervisningsministeriet.

Offentliggørelse: 
Offentliggjort på skolens hjemmeside maj 2009

Vedtægter for Tølløse Privat- og Efterskole, Baptisternes Skoler


§ 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag

Stk. 1. Tølløse Privat- og Efterskole, Baptisternes Skoler er en uafhængig selvejende under­visningsinstitution med hjemsted i Holbæk Kommune. Tølløse Privat- og Efterskole, Baptisternes Skoler er stiftet den 30. juni 1973 og ejer ejendommene matr. Nr. 3bø, 3cc, 3fo, 3ek og 4bo, Kvarmløse by. Skolens CVR-nr. er 23058812, og dens adresse er Kvarmløsevej 37A, 4340 Tølløse.

Stk. 2. I henhold til lovgivningen om frie kostskoler og om frie grundskoler drives efterskole og fri grundskole.

Stk. 3. Værdigrundlag

Skolens værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn i baptistisk tradition.
Skolens værdigrundlag kommer bl.a. til udtryk i en åbenhed over for verden og livet i al dets mangfoldighed og en respekt for den enkeltes frihed til at tro og tænke anderledes og således danne sit eget livssyn og finde sin egen overbevisning.

Stk. 4. Det er skolens formål at drive virksomhed i over­ens­stem­mel­se med kristen livsforståelse.
Livet på skolen skal derfor være præget af en gensidig respekt mellem elever og medarbejdere og af et positivt, udviklende undervisnings- og arbejdsmiljø. Skolen og dens medarbejdere påtager sig medansvaret for elevernes dannelse, forståelse af og udvikling af egne livsværdier.  

Stk. 5. - Praksis

I overensstemmelse med værdigrundlag og formål skal skolen: 

• vægte faglighed og personlig udvikling lige højt, således at skolevirksomheden er præget af faglighed, kreativitet og opmuntring til personlig udvikling og dermed hjælpe den enkelte elev til at forvalte og udvikle sine evner og muligheder bedst muligt.

• gøre eleverne til aktive medborgere. Ved at inddrage eleverne i skolens hele liv skal de lære at tage ansvar for sig selv og for de fællesskaber, som de indgår i. Mødet mellem skolens medarbejdere og elever skal ske i ligeværdighed, åbenhed og gensidig respekt.

• bidrage til udvikling af elevernes personlighed. Gennem livtag med de store spørgsmål om liv og kristentro opmuntres eleverne til personlig stillingtagen og til valg af livsværdier.

§ 2. Skolekreds
Stk. 1. I skolekredsen kan optages enhver, som kan tilslutte sig skolens værdigrundlag og som ønsker at være en del af skolens bagland. Optagelse i skolekredsen kræver endvidere godkendelse af skolens bestyrelse. 

Stk. 2. Af medlemmerne opkræves et årligt kontingent. Medlemmernes bidrag giver ikke ret til andel i skolens overskud. Medlemmerne hæfter ikke personligt for skolens økonomiske forpligtelser.

Stk. 3. Medlemskab er gyldigt og giver stemmeret på generalforsamlingen, såfremt årskontingentet er indbetalt senest 6 uger før afholdelse af ordinær generalforsamling.

Stk. 4. Skolens årsrapport udleveres senest 14 dage før generalforsamlingen, hvor dette skal forelægges. Medlemmerne har endvidere ret til indsigt i revisionsprotokollater, drifts-, anlægs- og likviditetsbudgetter, regnskaber og oplysninger til brug for tilskudsberegning, som er godkendt i bestyrelsen. Skolens medarbejdere samt forældre til elever på skolen har samme ret til indsigt i nævnte materiale som skolekredsens medlemmer. Bestyrelsen kan udstrække denne ret til andre, og bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold. Oplysninger, der er omgivet af tavshedspligt i henhold til forvaltningsloven kan ikke videregives.

§ 3. Skolens drift


Stk. 1. Skolens drift gennemføres ved tilskud fra det offent­lige, ved egendækning f.eks. betaling fra eleverne samt ved eventuelle bidrag fra anden side. 

Stk. 2. Skolens midler må alene komme dens skole- og undervisningsvirksomhed til gode. Bidrag til skolen giver ikke giverne ret til nogen del af skolens formue eller udbytte af nogen art.

Stk. 3. Overskud ved skolens drift tilfalder skolen og skal i passende omfang anvendes til tilvejebringelse af kapital til imødegåelse af underskud og i øvrigt til størst mulig gavn for skolen, f. eks. Forbedring af undervisningsmateriale, bygge­foran­staltninger og lignende.

Likvide midler, der ikke er nødvendige for den daglige drift, skal anbringes i henhold til gældende lovgivning for frie sko­ler  og frie kostskoler, og må således ikke anbringes på konti, som andre end skolen har rådighed over.

§ 4 Generalforsamling


Stk. 1. Generalforsamlingen består af skolekredsens medlemmer, jf. § 2, og af forældrekredsens medlemmer, jf. § 5.

Stk. 2. Generalforsamlingen godkender ændringer i skolens formål, jf. § 13, og træffer beslutning om skolens nedlæggelse, jf. § 14.

Stk. 3. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned. Den indkaldes af bestyrelsen med mindst 4 ugers varsel ved almindeligt brev til medlemmerne af skolekreds og forældrekreds med mindst følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Forstanderens beretning

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til orientering

5. Forslag

6. Fastsættelse af kontingent

7. Valg af skolekredsvalgte bestyrelsesmedlemmer

8. Valg af 2 suppleanter

9. Eventuelt

Stk. 4. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. Forslag bekendtgøres ved almindeligt brev senest 1 uge før generalforsamlingen. 

Stk. 5. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsens medlemmer eller mindst 25 pct. Af medlemmerne af skolekreds eller forældrekreds ønsker det.

Den indkaldes som en ordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden. 

Stk. 6. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, jf. dog § 13, stk. 3 og § 14, stk. 1. Hvert medlem har 1 stemme, og der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antal mødte stemmeberettigede.

Stk. 7. Der føres protokol over forhandlinger og vedtagelser på generalforsamlingen. Protokollen underskrives af dirigenten og af formanden, og den opbevares på skolen. 

§ 5. Forældrekreds for grundskoleafdelingen


Stk. 1. Ved forældrekredsen forstås i denne vedtægt kredsen af forældre til elever i grundskoleafdelingen.

Stk. 2. Forældrenes rettigheder i medfør af denne vedtægt og af lov om friskoler og private grundskoler m.v. tilkommer den eller de personer, der har forældremyndigheden over eleven eller har barnet i pleje jf. § 38 i lov om friskoler og private grundskoler. 

Stk. 3. Skolen fører en liste over personer hørende til forældrekredsen. 

§ 6. Bestyrelsens sammensætning


Stk. 1. Bestyrelsen, der består af 9 stemmeberettigede med­lem­mer, sammensættes således:

6 medlemmer vælges af og blandt skolekredsens medlemmer,

2 medlemmer vælges af og blandt medlemmerne af forældrekredsen jf. § 5, stk. 1) efter reglerne i bekendtgørelse om valg af tilsynsførende og

1 medlem udpeges af Baptistkirken i Danmark. 

Stk. 2. Generalforsamlingsvalgte skolekredsmedlemmer af bestyrelsen væl­ges for en periode på 2 år, således at der er 3 på valg hvert år. Genvalg kan finde sted. 

Stk. 3. Forældrekredsvalgte medlemmer af bestyrelsen vælges for en periode på 2 år, således, at der er 1 på valg hvert år. Genvalg kan finde sted. Forældrekredsen har ret til at vælge mindst en suppleant. Forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer skal ikke udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn i valgperioden udskrives mod forældrenes ønske. Træder et forældrekredsvalgt medlem ud af bestyrelsen før valgperiodens ophør, optages suppleanten automatisk i bestyrelsen for resten af valgperioden.

Stk. 4. Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige og have fast bopæl i Danmark eller tilhøre det danske mindretal i Sydslesvig. Mindst et flertal af bestyrelsens medlemmer, herunder formanden, skal endvidere være registreret med dansk CPR-nummer. 

Stk. 5. Det bør så vidt muligt tilstræbes, at bestyrelsen har en afbalanceret sammensætning af mænd og kvinder. 

Stk. 6. Skolens ansatte og elever ved skolen kan ikke være medlem af bestyrelsen og kan kun deltage i valg af medlemmer, såfremt de er medlemmer af forældrekredsen.

Stk. 7. Med hensyn til valgbarhed iagttages i øvrigt de begrænsninger, som følger af lovgivningen for frie skoler.

Stk. 8. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og sekretær. Formand og næstformand vælges af bestyrelsens midte, mens sekretæren kan være en af skolens ansatte. 

Stk. 9. Et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen øjeblikkeligt, hvis medlemmet ikke opfylder habilitetsbetingelserne for at være medlem af bestyrelsen.

Stk. 10. I tilfælde af et medlems udtræden af bestyrelsen i funktionsperioden f. eks. Ved generel inhabilitet, indtræder suppleanten. Hvis dette ikke er muligt, skal der hurtigst muligt udpeges eller vælges et nyt medlem for resten af perioden. 

Stk. 11. Bestyrelsens medlemmer er ikke ved udøvelsen af bestyrelseshvervet undergivet beslutninger truffet af den organisation, forening eller lignende, som har valgt eller udpeget den pågældende. 

Stk. 12. Bestyrelsesmedlemmer kan afsættes i funktionsperioden efter beslutning i det organ, der har valgt dem. En sådan beslutning kan kun foretages på et lovligt indkaldt møde i det vælgende organ, når det af dagsordenen for mødet fremgår, at der skal stemmes om afsættelse af et eller flere bestyrelsesmedlemmer. Afsættelsen skal besluttes med almindelig stemmeflerhed. Bestyrelsesmedlemmet udpeget af Baptistkirken kan ikke afsættes i funktionsperioden.

§ 7. Bestyrelsens opgaver og ansvar 


Stk. 1. Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig for skolens drift, herunder at forvaltningen af de statslige tilskud er i overensstemmelse med lovgivningen for frie grundskoler og frie kostskoler og skolens vedtægt. I sit arbejde skal bestyrelsen forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og tage skyldige økonomiske hensyn. 

Stk. 2. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen om an­sættelse og afskedigelse af forstanderen. Bestyrelsen an­sætter og afskediger faste lærere efter indstilling fra forstan­deren. 

Stk. 3. Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom.

Stk. 4. Bestyrelsen godkender skolens budget, herunder fastsættelse af elevbetalingen. Bestyrelsen træffer beslutning om ethvert andet spørgsmål om skolen, som bestyrelsen selv ønsker at træffe beslutning om. 

Stk. 5. Bestyrelsen er ansvarlig for, at der hvert år udarbejdes en retvisende årsrapport i overensstemmelse med gældende regler og for, at regnskabet underkastes betryggende revision efter gældende regler.

Bestyrelsen vælger skolens revisor. 

Stk. 6. Bestyrelsen godkender en årsplan og en indholdsplan for det enkelte kursus.

Stk. 7. Bestyrelsen godkender en plan for skolens årlige evaluering af sin virksomhed i forhold til skolens værdigrundlag.

Stk. 8. Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen vælger den eller de tilsynsførende og fastsætter retningslinier for forældrekredsens eget tilsyn. 

Stk. 9.1. Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen samtidig med indkaldelsen til ordinær generalforsamling indkaldes til et forældrekredsmøde med følgende dagsorden:

1.    Bestyrelsens og ledelsens orientering om skolens virksomhed.

2.    Valg af medlemmer samt suppleant til bestyrelsen.

3.    Beretning om tilsynet med skolens undervisning.På forældrekredsmøder, hvor der skal foretages valg af forældrekredsens egne tilsynsførende, suppleres forældrekredsmødets dagsorden med følgende punkter:

4.    Fastsættelse af funktionsperiode for skolens tilsynsførende.

5.    Fastsættelse af retningslinier for tilsynet, herunder om der skal vælges én eller flere tilsynsførende.

6.    Valg af tilsynsførende. 

Stk. 9.2. Indkaldelse og afholdelse af forældrekredsmøde samt afholdelse af valg af forældrekredsrepræsentanter til bestyrelsen og til varetagelse af forældrekredsens tilsyn med undervisningen sker i henhold til reglerne i bekendtgørelse om valg af tilsynsførende med undervisningen i friskoler og private grundskoler

Stk. 10. Det påhviler bestyrelsen at give Undervisningsministeriet og de kommuner, hvor eleverne er hjemmehørende, meddelelse om skolens nedlæggelse, ligesom ministeriet skal orienteres af bestyrelsen, hvis skolen standser sine betalinger, begæres konkurs, eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må indstilles. 

§ 8. Bestyrelsens arbejde


Stk. 1. Bestyrelsen afholder mindst 3 møder årligt.

Bestyrelsen afholder i øvrigt møde, når formanden eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. 

Stk. 2. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde med mindst 10 dages varsel. Sammen med indkaldelsen udsendes en dagsorden, som angiver de sager, der er til behandling.

Stk. 3. Formanden leder forhandlingerne og afstemningerne samt drager omsorg for, at der føres protokol over det besluttede. Ethvert be­styrelsesmedlem har ret til at få ført sin afvigende mening til protokols. Protokollen underskrives af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Konstateret inhabilitet skal noteres i protokollen.

Formanden drager omsorg for udførelsen af de trufne beslutninger.

Ved formandens forfald træder næstformanden i dennes sted.

Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlem­mer er til stede.

Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens – og i dennes fravær næstformandens – stemme afgørende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller brev.

Stk. 5. Et bestyrelsesmedlem er inhabilt i sager, hvori vedkom­mende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet. I tilfælde af konstateret inhabilitet skal det fremgå af protokollen, at vedkommende har trukket sig fra forhandlinger og afstemninger.

Stk. 6. En mødedeltager har tavshedspligt i sager, hvori væsentlige hensyn til personers eller skolens interesser gør det nødvendigt at hemmeligholde oplysninger om personlige eller interne, herunder økonomiske forhold. I øvrigt gælder bestem­melserne i forvaltningslovens kap. 8 om tavshedspligt.

Stk. 7. Bestyrelsen kan ved behandling af konkrete sager vedrørende medarbejdere beslutte at holde møde alene for medlemmer.

Stk. 8. Bestyrelsen er omfattet af dansk rets almindelige erstatningsregler og kan ikke modtage honorar af skolens midler for hvervet som bestyrelsesmedlem. Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld.

Stk. 9. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Denne skal i det mindste indeholde bestemmelser om, hvorledes indkaldelse til bestyrelsens møder skal ske. Forretningsordenen optages som bilag til vedtægten. 

§ 9. Skolens daglige pædagogiske ledelse


Stk. 1. Den daglige ledelse af skolen varetages af forstanderen, som tillige har det pædagogiske ansvar.

Stk. 2. Ved forstanderens fravær ud over en måned skal der konstitu­eres en forstander. 

Stk. 3. Forstanderen kan bemyndige en stedfortræder til at foretage retshandler, der ligger inden for den daglige ledelse af skolen. 

Stk. 4. Forstanderen foretager indstilling til bestyrelsen om ansættelse og afskedigelse af faste lærere samt ansætter og afskediger andre medarbejdere. 

Stk. 5. Forstanderen er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet og i kap. 8 om tavshedspligt m.v.

§ 10. Medarbejderråd, lærerråd og samarbejdsudvalg


Stk. 1. Medarbejderrådet består af forstanderen og alle faste medarbejdere.

Stk. 2. Medarbejderrådets udtalelse indhentes i følgende sager:

1)          Forslag til vedtægter.

2)          Forstanderansættelse.

Stk. 3. Lærerrådet består af forstanderen og alle fastansatte lærere. 

Stk. 4. Lærerrådets udtalelse indhentes i følgende sager:

1) Kursus- og undervisningsplan.

2) Ansættelse af lærere i faste stillinger.

3) Forslag til fagfordeling og arbejdsplaner.

4) Forslag til skolearrangementer i og uden for sammenhæng med undervisningen.

5) Skolens ordensregler og deres administration.

6) Fordeling af tilsynsopgaver på efterskolen.

7) Fordeling af budgetterede midler til indkøb af inventar og materialer til undervisningen.

8) Sager, hvortil bestyrelsen i øvrigt ønsker lærerrådets udtalelse.

Stk. 5. Som repræsentant for skolens medarbejdere deltager lærerrådets formand i bestyrelsens møder uden stemmeret. 

Stk. 6. Medarbejderne er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet og i kap. 8 om tavshedspligt m.v 

Stk. 7. Til herudover at varetage det daglige samarbejde mellem ledelse og alle medarbejdergrupper nedsættes samarbejdsudvalg i henhold til de regler, som gælder for statslige institutioner. 

§ 11. Regnskab og revision


Stk. 1. Skolens regnskabsår er kalenderåret. 

Stk. 2. Bestyrelsen udarbejder årsbudget før hvert nyt regnskabsår. 

Stk. 3. Bestyrelsen udarbejder hvert år driftsregnskab og status og drager omsorg for inden 1. april at have en retvisende årsrapport opstillet og revideret i overensstemmelse med gældende regler for frie grundskoler og frie kostskoler. 

Stk. 4. Det reviderede årsregnskab med status og revisionsprotokol underskrives af alle bestyrelsens medlemmer før regnskabets forelæggelse for generalforsamlingen. Ved underskrivelsen af regnskabet skal medlemmerne afgive erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab af bestyrelsen. 

§ 12. Tegningsret


Stk. 1. Tølløse Privat- og Efterskole, Baptisternes Skoler tegnes af bestyrelsens formand og skolens forstander i forening eller en af disse i forening med bestyrelsens næstformand. Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura. 

Stk. 2. Til køb, salg eller pantsætning eller andre dispositioner over skolens faste ejendomme kræves underskrift af mindst 5 bestyrelsesmedlemmer, herunder af formanden. 

§ 13. Vedtægtsændringer


Stk. 1. Ændringer i vedtægterne besluttes af skolens bestyrelse, når mindst 6 af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor.

Stk. 2.1. Før bestyrelsen vedtager en ændring til den gældende vedtægt, skal forslaget sendes til høring i skolekreds og forældrekreds. 

Stk. 2.2. Høringen kan enten foregå på en generalforsamling, evt. en ekstraordinær generalforsamling eller ved en skriftlig høring med mindst 14 dage til eventuelle kommentarer. 

Stk. 3. Ændringer i skolens formål kræver foruden bestyrelsens beslutning en godkendelse på en ordinær generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for. 

Stk. 4. Før vedtægtsbestemmelser og ændringer heri har gyldighed, kræves Undervisningsministeriets godkendelse. 

§ 14. Nedlæggelse af skolen


Stk. 1. Beslutning om ophør af skoledrift for Tølløse Privat- og Efterskole, Baptisternes Skoler skal ske på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være en ordinær generalforsamling. Ophør forudsætter, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for ved begge generalforsamlinger. 

Stk. 2. Ophører skolen med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, skal den nedlægges. 

Stk. 3. Nedlægges skolen, skal den siddende bestyrelse fungere, indtil den økonomiske opgørelse over aktiver og passiver er gennemført eller overgået til behandling i skifteretten, indtil det er sikret, at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten. 

Stk. 4. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelse af skolens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter gældende bestemmelser, og for at nettoformuen anvendes i overensstemmelse med skolens vedtægt. 

Stk. 5. Overskydende midler anvendes med Undervisningsministeriets godkendelse til skolevirksomhed i tilknytning til Baptistkirken i Danmark støttet gennem lov om frie grundskoler eller lov om frie kostskoler. Dette gælder dog ikke i det omfang, hvor det vil stride mod andre økonomiske rettigheder, som er beskyttet af grundlovens § 73. I så fald sker der ikke indskrænkninger i disset rettigheder. 

Vedtægten er vedtaget i overensstemmelse med reglerne for vedtægtsændringer i den tidligere vedtægt.

Vedtaget på generalforsamlingen i Tølløse den 28. april 2009, og efterfølgende godkendt af Undervisningsministeriet

Bestyrelsens underskrifter:

________________________         ________________________

Lars Gaarden, formand                     Britta Kornholt, næstformand

Haldagervej 292,                              Aldershvilevej 69A                          

9440 Åbybro.                                     2880 Bagsværd.                                     .

________________________         ________________________

Anders Bojesen                                    Arne Juel Jensen,

Hoffmeyersvej 7, 3.th                           Merløsevej 14,

2000 Frederiksberg                             4296 Nyrup

________________________         ________________________

Gitte Elleby Jørgensen                        Charlotte Kasten Larsen

Astridsvej 22                                          Havrevænget 19

2770 Kastrup.                                    4060 Kirke Såby

________________________         ________________________

Almut Marcher,                                      Enrico Schou

Knastebakken 27                                 Anemonevej 12

2750 Ballerup.                                      4340 Tølløse

_______________________

Torsten Wendel-Hansen

Tyge Rithes Vej 46

5230 Odense M