Generalforsamling

Tølløse Privat- og Efterskole, Baptisternes Skoler - 24. april 2024 kl. 19.30

Referat

 1. Valg af dirigent og referent
  • Poul Erik Jensen blev valgt som dirigent
  • Jens Schurmann blev valgt som referent
 2. Godkendelse af dagsorden
  • Dagsorden blev godkendt, og generalforsamlingen blev erklæret lovligt indkaldt og varslet
 3. Bestyrelsens beretning v/ formand Gitte Elleby
  • Beretningen er vedhæftet referatet
  • Det blev fra generalforsamlingen påpeget at trods bestyrelsens indsats, er der et faldende medlemstal i skolekredsen. Gitte Elleby anerkendte dette, og gav udtryk for at det fortsat er et fokusområde for bestyrelsen.
 4. Forstanderens beretning v/ Henrik Kristiansen
  • Beretningen er vedhæftet referatet
  • Spørgsmål fra generalforsamlingen:
   • Hvordan formidler skolen det kristne værdigrundlag som den bygger på?
    • Henrik Kristiansen pegede på gudstjenester, undervisning i kristendom og livsforståelse og morgensange som steder hvor troen og gudsforholdet får fokus
 5. Om skolens selvevaluering v/ Carsten Overbeck
  • Slides fra Carstens gennemgang er vedhæftet referatet
  • Forældrekredsen har valgt at skolen har selvevaluering frem for at have en certificeret tilsynsførende
  • Carsten Overbeck gennemgik TPOEs selvevalueringsplan.
  • Carsten Overbeck gennemgik undervisningsmiljøvurderingen som for nyligt er blevet gennemført på skolen. Nøgletal fra denne undersøgelse kan findes på hjemmesiden

 

Spørgsmål fra generalforsamlingen:

Har Holbæk Kommunes frihedsforsøg haft indflydelse på det vigende elevtal på privatskolen?

Henrik gav udtryk for at Holbæk Kommunes nye skolestruktur med mange skoleskift fra 5. til 6. klasse, kan have haft en indflydelse på at nogen ikke vælger at foretage et skoleskift igen mellem 6. og 7. klasse

 • 6. Rikke Møller Mortensen fremlagde det reviderede regnskab.

Gennemgangen er vedhæftet referatet

Dokument med hoved- og nøgletal blev omdelt på generalforsamlingen. Det er muligt at få tilsendt årsrapporten ved henvendelse til skolen på tpoe@tpoe.dk

 • 7. Sidste nyt om byggeri af samlingssal, hvor langt er vi nået? v/ Henrik Kristiansen

Gennemgangen er vedhæftet referatet

 

Spørgsmål fra generalforsamlingen

- Har skolen råd til at bygge samlingssalen færdig? 
Det er bestemt en risiko for at vi ikke har råd til at bygge færdigt, men det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at svare på.
Bestyrelsen er meget opmærksomme på at omkostningerne ikke må få negativ indflydelse på skolens kerneydelse - undervisning

- Der blev udtryk bekymring for om skolens eksistens kan være truet af udgifterne til byggeriet.
Bestyrelsen vil ikke sætte skolens økonomi over styr, og er meget opmærksomme på at minimere vores udgifter samtidig med at vi er nødsaget til at gøre tingene i den rigtige rækkefølge for at stå bedst muligt i en voldgiftssag.

- Det blev foreslået bestyrelsen at undersøge hvor meget det vil koste at rive byggeriet ned.
Arne Juul Jensen (skolekredsvalgt bestyrelsesmedlem) gav udtryk for at vi er nødt til at kende udfaldet af voldgiftssagerne før der tages stilling til hvad der skal ske, og før vi bruger yderligere penge på byggeriet.

 

 • 8. Indkomne forslag
  • Intet

 

 • 9. Bestyrelsens forslag
  • Intet
 • 10. Fastsættelse af kontingent for skolekredsen.
  • kontingentet blev fastsat til 50 kr. årligt
 • 11. Valg
  • Skolekredsvalgte bestyrelsesmedlemmer
   Peter Krogh Jacobsen, Sine Thorndal og Hedi Porsborg Christensen blev valgt til bestyrelsen af skolekredsen
  • Valg af suppleanter
   Mikkel Nilsson og Signe Lund Christensen blev valgt af skolekredsen som suppleanter
  • Forældrekredsvalgte bestyrelsesmedlemmer

Rikke Bro blev valgt af forældrekredsen til bestyrelsen

  • Valg af suppleant
   Heidi Færch Elmegaard Hansen blev valgt af forældrekredsen som suppleant
  • Bestyrelsen konstituerede sig med Gitte Elleby som formand og Søren Kofoed som næstformand
 • 12. Eventuelt
  • Intet