Betalingsbetingelser privatskolen - gældende fra skoleåret 2021/2022

Forudbetaling af skolepenge

Når nye elever til 7. klasse har fået tilbudt en plads på privatskolen, og I har accepteret pladsen, skal første måneds skolepenge betales. De forudbetalte skolepenge vil blive modregnet første måneds skolepenge, som forfalder til betaling den 1. august 2021. Forudbetalte skolepenge tilbagebetales ikke, såfremt eleven fortryder sin plads inden skoleåret starter.

Storbytur – kun 10. klasser

Hvert år i september måned tager 10. klasse på storbytur. Forældrebetalingen for denne tur udgør kr. 2.100 og svarer til ca. halvdelen af den samlede pris. Beløbet opkræves i foråret 2021, forud for skoleårets start, da vi skal bestille hotel, fly m.m. Beløbet refunderes ikke, såfremt eleven stopper inden storbyturen, eller bliver forhindret i at tage med.

Betaling af skolepenge

Ved underskrift af disse betalingsbetingelser forpligter forældre/værge sig til at betale skolepenge, som betales månedsvis forud, og som for skoleåret 2021/2022 er fastsat til kr. 1780 pr. måned i 11 måneder. Første rate forfalder til betaling den 1. august, når skoleåret begynder og sidste rate 1. juni, når skoleåret slutter. Bemærk, at skolepenge skal tilmeldes til PBS. Undtagelser herfra skal aftales skriftligt med skolen.

Manuelt opkrævningsbeløb

Er skolepengene ikke tilmeldt til PBS, og har man ikke en særskilt skriftlig aftale med skolens kontor om betaling, vil der blive opkrævet et manuelt opkrævningsbeløb på kr. 50 hver måned sammen med skolepengene. For dem, som er med fra skolestart, vil dette manuelle opkrævningsbeløb blive opkrævet fra og med rate 4 (skolepenge der forfalder den 1. november i det pågældende skoleår). Starter en elev midt i et skoleår, vil det være nogle andre tidsfrister, der gælder.

Når skoleåret er slut

Ved skoleårets afslutning udarbejdes en opgørelse for evt. bortkomne bøger. Forældre/værge forpligter sig ved underskrift til at betale en evt. regning på dette.

Skader/uheld i løbet af skoleåret

Hvis der i løbet af skoleåret sker skader/uheld på skolens inventar (gange, klasselokaler og andre ting), som kræver reparation, vil en evt. regning på dette udstedes til eleven og lægges på næste måneds skolepenge. Den efterfølgende måned skal der således betales både almindelige skolepenge samt regning for udbedring /reparation af skade. Skolens forsikring dækker IKKE uheld/skader, som er forårsaget af elever.

Udmeldelse af privatskolen

Hvis en elev meldes ud af privatskolen, skal dette ske skriftligt til skolen (enten pr. brev eller mail). Der skal betales skolepenge til og med udgangen af den måned, eleven bliver udmeldt.

Jeg/vi har gennemlæst betalingsbetingelserne og accepterer dem. Samtidig bekræfter jeg/vi, at vi er indforstået med, at skolepenge SKAL tilmeldes til PBS. Første rate opkræves via et FI-kort, som betales på normal vis og samtidig tilmeldes til PBS. Tilmelding kan ske direkte fra skolens hjemmeside. Dette gælder for såvel nye som nuværende elever.