Betalingsbetingelser privatskolen - gældende fra skoleåret 2022/2023

Tølløse Privat- og Efterskole

Betalingsbetingelser privatskolen - gældende fra skoleåret 2022/2023

Forudbetaling af skolepenge
Når nye elever til 7. klasse har fået tilbudt en plads på privatskolen, og I har accepteret pladsen, skal første måneds skolepenge betales. De forudbetalte skolepenge vil blive modregnet første måneds skolepenge, som forfalder til betaling den 1. august 2022. Forudbetalte skolepenge tilbagebetales ikke, såfremt eleven fortryder sin plads inden skoleåret starter.

Storbytur – kun 10. klasser
Hvert år i september måned tager 10. klasse på storbytur. Forældrebetalingen for denne tur udgør kr. 2.100 og svarer til ca. halvdelen af den samlede pris. Beløbet opkræves i foråret 2022, forud for skoleårets start, da vi skal bestille hotel, fly m.m. Beløbet refunderes ikke, såfremt eleven stopper inden storbyturen, eller bliver forhindret i at tage med.

Betaling af skolepenge
Ved underskrift af disse betalingsbetingelser forpligter forældre/værge sig til at betale skolepenge, som betales månedsvis forud, og som for skoleåret 2022/2023 er fastsat til kr. 1820 pr. måned i 11 måneder. Første rate forfalder til betaling den 1. august når skoleåret begynder og sidste rate 1. juni når skoleåret slutter. Bemærk, at skolepenge skal tilmeldes til PBS. Undtagelser herfra skal aftales skriftligt med skolen.

Manuelt opkrævningsbeløb
Er skolepengene ikke tilmeldt til PBS, og har man ikke en særskilt skriftlig aftale med skolens kontor om betaling, vil der blive opkrævet et manuelt opkrævningsbeløb på kr. 50 hver måned sammen med skolepengene. For dem, som er med fra skolestart, vil dette manuelle opkrævningsbeløb blive opkrævet fra og med rate 4 (skolepenge der forfalder den 1. november i det pågældende skoleår). Starter en elev midt i et skoleår, vil det være nogle andre tidsfrister, der gælder.

Når skoleåret er slut
Ved skoleårets afslutning udarbejdes en opgørelse for evt. bortkomne bøger. Forældre/værge forpligter sig ved underskrift til at betale en evt. regning på dette.

Skader/uheld i løbet af skoleåret
Hvis der i løbet af skoleåret sker skader/uheld på skolens inventar (gange, klasselokaler og andre ting), som kræver reparation, vil en evt. regning på dette udstedes til eleven og lægges på næste måneds skolepenge. Den efterfølgende måned skal der således betales både almindelige skolepenge samt regning for udbedring /reparation af skade. Skolens forsikring dækker IKKE uheld/skader, som er forårsaget af elever.

Udmeldelse af privatskolen
Hvis en elev meldes ud af privatskolen, skal dette ske skriftligt til skolen (enten pr. brev eller mail). Der skal betales skolepenge til og med udgangen af den måned, eleven bliver udmeldt.