Tølløse Privat- og Efterskole

Betalingsbetingelser efterskolen – skoleåret 2023/2024

Optagelsesbeløbet

Når eleven har været på besøg på skolen, talt med en lærer og er optaget på skolen, skal der betales et optagelsesbeløb umiddelbart efter optagelsen. Optagelsesbeløbet for 2023/2024 er fastsat til kr. 2.000. Beløbet dækker optagelsesgebyr, møder og anledninger frem til skoleårets start. Optagelsesbeløbet tilbagebetales ikke. Heller ikke hvis eleven fortryder sin optagelse, eller hvis opholdet af den ene eller anden grund afbrydes i utide. Er en elev optaget på venteliste, og der ikke bliver plads, tilbagebetales et evt. betalt optagelsesbeløb ultimo august ved skoleårets start.

Startbeløb

Den 1. april forud for skoleårets start betales startbeløb, som for skoleåret 2023/2024 er fastsat til kr. 4.000. Beløbet er ikke personligt, hvilket betyder, at det ikke refunderes, hvis eleven fortryder sin optagelse eller af anden grund er forhindret i at deltage i arrangementer, som delvist dækkes af startbeløbet.

Betaling af skolepenge

Ved underskrift af disse betalingsbetingelser forpligter forældre/værge sig til at betale den del af skolepengene (egenbetalingen), der ikke dækkes af statsstøtten. Et efterskoleophold består af 42 skoleuger, det betales i 11 rater, og der betales månedsvis forud. Første rate forfalder den 1. august 2023 og sidste rate 1. juni 2024. Bemærk, at skolepenge skal tilmeldes PBS. Undtagelser herfra, skal aftales skriftligt med skolen. Skolepenge for skoleåret 2023/2024 er fastsat til kr. 2.580 pr. uge. 

Manuelt opkrævningsbeløb

Er skolepengene ikke tilmeldt til PBS, og har man ikke lavet en særskilt skriftlig aftale med skolens kontor senest den 1. oktober 2023 om betaling, vil der blive opkrævet et manuelt opkrævningsbeløb på kr. 50 hver måned sammen med skolepengene. For de elever, som er med fra skolestart, vil dette manuelle opkrævningsbeløb blive opkrævet fra og med rate 4 (skolepenge der forfalder 1. november 2023). Begynder en elev efter skoleårets start, gælder andre tidsfrister.

Når skoleåret er slut

Ved skoleårets afslutning udarbejdes en opgørelse for evt. bortkomne bøger, nøgler, ekstrarengøring samt eventuelle skader på værelse, som ikke skyldes almindelig slitage. Forældre/værge forpligter sig ved underskrift til at betale en evt. regning for dette.                                                                                                                                                   

Skader/uheld i løbet af skoleåret

Hvis der i løbet af skoleåret sker skader/uheld på skolens inventar (værelser, gange, klasselokaler og andre steder), som kræver øjeblikkelig reparation, vil en evt. regning på dette udstedes til eleven. Beløbet vil blive pålagt næste måneds skolepenge, så der den kommende måned både skal betales almindelige skolepenge samt regning for reparation. Skolens forsikring dækker nemlig IKKE skader/uheld forårsaget af elever.

Hvis man fortryder sin tilmelding

Generelt gælder det, at omkostningerne ved at fortryde stiger, jo tættere man kommer på skolestart. Dette skyldes, at skolens omkostninger og forpligtelse til at forberede skoleopholdet stiger i takt med, at skolestart nærmer sig. Er optagelsesbeløb og startbeløb betalt, når eleven fortryder sit efterskoleophold, tilbagebetales disse ikke.

 

Afbrydelse af opholdet i utide

Hvis en elev afbryder sit efterskoleophold før skoleårets slutning, skal det ske skriftligt på mail. Fra den dato, skolen modtager den skriftlige opsigelse, er der et opsigelsesvarsel på 4 hele skoleuger (ferieuger tæller ikke som skoleuger). Uanset om eleven bliver på skolen i de 4 uger, opkræves der forældrebetaling for alle 4 uger. Skolen modtager ikke statslig elevstøtte til elever, der ikke opholder sig på skolen. Derfor opkræves også statens andel af skolepengene for den del af de 4 skoleuger, hvor eleven ikke opholder sig på skolen.

Den samlede pris for 4 skoleuger kan således udgøre op til kr. 10.320 hvis eleven tager hjem med det samme og ikke bliver på skolen i opsigelsesvarslet. En skoleuge regnes fra den første dag eleverne starter på skolen, og så en uge frem.

Fritagelse for undervisning eller ophold på skolen

En elev kan som udgangspunkt ikke fritages for undervisning/ophold på skolen i flere dage (eksempelvis for at tage på ferie med forældre) uden for skolens ferier. Hermed afbrydes opholdet, og skolen er dermed ikke berettiget til tilskud fra staten i de berørte kursusuger, ligesom der heller ikke ydes statslig elevstøtte.

Ønsker forældre alligevel at fritage eleven i nogle dage, skal de dække skolens tab af tilskud samt den mistede statslige elevstøtte i minimum en uge, i alt pr. uge 5.350 kroner.

Bortvisning

Skolen kan bortvise en elev på grund af overtrædelse af regler om:

  • Euforiserende stoffer, øl og spiritus
  • Tyveri i forbindelse med ophold på skolen
  • Hvis eleven gentagne gange undlader at efterkomme påbud
  • Hvis eleven udviser en vedvarende adfærd, der er uforeneligt med skoleopholdet, herunder f.eks. voldelig, truende, sexistisk eller racistisk adfærd

Listen er ikke udtømmende.

Ved bortvisningen, uanset årsag, anses opholdet for afbrudt af eleven. Der gælder derfor samme betalingsbetingelser som ved afbrydelse af opholdet i utide (som ovenfor = 4 hele skoleuger).